ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2008 w Ratuszu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, w sali konferencyjnej , w godzinach 11:00 -14:00.
Temat spotkania to:
“Fundusz alimentacyjny – aktualne zmiany”
Program spotkania:
11.00-11.15 Powitanie Pani Joanna Cieślik – przewodnicząca MFPS Sprawy bieżące pomocy społecznej
Sprawy bieżące pomocy społecznej
11.15-14.00 “Fundusz alimentacyjny – aktualne zmiany” Pani Grażyna Mlonka – Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

________________________________________
ZAPROSZENIE
Projekt “Efektywnie, Fachowo, Skutecznie – wsparcie dla sektora ekonomii społecznej” – cykl szkoleń z ekonomii społecznej.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz osoby pragnące rozpocząć działalność w ramach ekonomii społecznej na bezpłatny cykl szkoleń organizowany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.ekonomiaspoleczna.borsi.org.pl. Nabór na szkolenia trwa do 05.11.2008.
Więcej informacji
________________________________________
ZAPROSZENIE
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza serdecznie na cykl szkoleniowy “Tworzenie partnerstwa lokalnego” w ramach projektu “Razem dla Mazowsza – edukacja w działaniu”. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 3-5 listopada 2008r.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 8 października 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 -14:00.
Temat spotkania to:
“Rozliczanie projektów systemowych w ramach PO Kapitał Ludzki”
Program spotkania:
11.00-11.30 Powitanie Pani Joanna Cieślik-przewodnicząca MFPS Sprawy bieżące pomocy społecznej
Sprawy bieżące pomocy społecznej
11.30-14.00 “Rozliczanie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – Pani Mirosława Dokurno, główna księgowa, OPS Bemowo
Aby spotkanie było efektywne oraz odpowiedziało na Państwa potrzeby – prosimy o przesyłanie pytań dotyczących rozliczania projektów systemowych w ramach PO Kapitał Ludzki do Magdaleny Gołębiowskiej na adres e-mail: magdag@boris.org.pl do 3.10.2008 roku. Pytania i sugestie zostaną przekazane Pani Mirosławie Dokurno.
________________________________________
ZAPROSZENIE
Bezpłatne porady w zakresie ewaluacji projektów społecznych
W ramach projektu “Postaw na jakość – ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną” działa internetowy system doradztwa – Grupa dyskusyjna “Ewaluacja projektów społecznych” pod adresem: http://groups.google.pl/group/ewaluacja
Do grupy dyskusyjnej zapraszamy pracowników instytucji publicznych z całej Polski, jak Instytucje Pośredniczące i Instytucje Pośredniczące 2. stopnia, regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, zajmujących się ewaluacją projektów i programów społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie grupy:
• mogą kontaktować się i wymieniać doświadczeniami w zakresie projektowanych i realizowanych ewaluacji,
• mogą zadawać pytania i uzyskać wsparcie od doświadczonych ewaluatorów z Pozarządowej Agencji Ewaluacji i Rozwoju przy Stowarzyszeniu BORIS,
• otrzymają wszystkie części publikacji elektronicznej przygotowanej w ramach projektu.

_______________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 10 września 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 -14:00.

Temat spotkania to:
• “Projekty systemowe w ramach”
• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Program spotkania:
11.00-11.30 Powitanie Pani Joanna Cieślik-przewodnicząca MFPS
Sprawy bieżące pomocy społecznej
11.30-14.00 “Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – Z-ca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych Pani Elżbieta Szymaniak

________________________________________
RELACJA
Relacja ze spotkania w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
W dniu 25 czerwca 2008r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej odbyło się spotkanie dotyczące realizacji przez ośrodki pomocy społecznej projektów systemowych.
W spotkaniu udział wzięli Pani Elżbieta Szymaniak – Z-ca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Pan Marcin Kucharski – Kierownik Wydziału Wdrażania VII Priorytetu PO KL oraz przedstawiciele Zarządu Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej. W pierwszej części spotkania uczestniczył także Pan Wiesław Raboszuk – Dyrektor Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Członkowie Zarządu MFPS przedstawili aktualne problemy związane z realizacją projektów systemowych, przede wszystkim dotyczące ostatecznego terminu oceny projektów, podpisania umów oraz przekazania środków finansowych niezbędnych do realizacji projektów. Zwrócili także uwagę na ewentualne zagrożenie realizacji projektów w roku bieżącym i latach kolejnych ze względu na niepewność dotyczącą przekazywania środków finansowych, co może skutkować nieskładaniem w następnych latach wniosków o środki systemowe EFS. Ponadto przedstawiono rozbieżności dotyczące rozliczania środków unijnych wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych i wymagań MJWPU.
Przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych poinformowali o konieczności przedłużenia terminu składania wniosków z uwagi na nie złożeniu w terminie (do 31 maja 2008r.) wniosków przez wszystkie gminy, które zadeklarowały udział w projektach systemowych w bieżącym roku. Zaapelowali także o szybkie uzupełnianie wniosków, które nie przeszły oceny formalnej i osobiste dostarczanie wymaganych dokumentów, co skróci procedurę dalszej weryfikacji, tj. oceny formalnej i merytorycznej.
Ponadto w czasie spotkania przekazane zostały następujące ustalenia:
1. Realizacje wniosków systemowych może rozpocząć się przed podpisaniem umowy ramowej, jeżeli projekt zgodny jest z dokumentami programowymi.
2. Pierwsze umowy na dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają być zawarte po 15 lipca 2008r.
3. Pierwsza transza środków finansowych na realizację projektów zostanie przekazana prawdopodobnie w sierpniu.
Uzgodniono także, że w spotkaniu Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej 10 września 2008r. udział weźmie przedstawiciel Wydziału Wdrażania VII Priorytetu PO KL MJWPU. Wyrażono również wolę dalszej współpracy i utrzymywania wzajemnych kontaktów w celu sprawnego przekazywania informacji i dążenia do efektywnej realizacji projektów.

________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 – 14:00.
Temat spotkania to:
“Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -zasady księgowania ”
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 14 maja 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 -14:00.
Temat spotkania to:
“Tworzenie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ciąg dalszy”
Program spotkania:
• 11.00-11.30 Powitanie Pani Joanna Cieślik – przewodnicząca MFPS
Sprawy bieżące pomocy społecznej
• 11.30-14.00 “Tworzenie projektów systemowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki” – Joanna Krasnodębska
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zaproszenie na cykl szkoleniowy w zakresie ewaluacji projektów społecznych

Stowarzyszenie BORIS serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym poświęconym nabyciu umiejętności ewaluacji projektów społecznych organizowanym w ramach projektu “Postaw na jakość – ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektami w instytucjach publicznych zajmujących się polityką społeczną” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe 2005.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników instytucji publicznych zajmujących się polityką społeczną (ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, regionalnych ośrodków polityki społecznej) w województwie mazowieckim – koordynatorów projektów społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na cykl szkoleń złożą się trzy sesje szkoleniowe w terminach:
• 12-14.05.2008 r.
• 28-30.05.2008 r.
• 16-18.06.2008 r.

__________________________________
UWAGA!
Najnowsze informacje uzyskane w rozmowie telefonicznej w dniu 14.04.2008 z Panem Marcinem Kucharskim-kierownikiem priorytetu 7- dotyczące przygotowania wniosku do projektu systemowego.
OPS i PCPR NIE APLIKUJĄ – INSTYTUCJĄ SKŁADAJĄCĄ WNIOSEK JEST GMINA LUB STAROSTWO!
Wniosek może podpisać kierownik OPS-u lub PCPR-u posiadający pełnomocnictwo lub upoważnienie od wójta, burmistrza lub starosty. Informacja ta ma w najbliższym czasie pojawić się również na stronach Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej.

________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 -14:00.
Temat spotkania to:
“Tworzenie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Program spotkania:
11.00-11.30 Powitanie Pani Joanna Cieślik-przewodnicząca MFPS
Sprawy bieżące pomocy społecznej
11.30-14.00 “Tworzenie projektów systemowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki” – Joanna Krasnodębska

________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 12 marca 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00-14:00. Temat spotkania to:

“Projekty systemowe POKL – aktualizacja”
Program spotkania:
• 11.00-11.30 Powitanie Pani Joanna Cieślik-przewodnicząca MFPS Sprawy bieżące pomocy społecznej
• 11.30-14.00 “Projekty systemowe POKL – aktualizacja” Joanna Krasnodębska

Tworzenie projektu systemowego generator wniosku EFS
Aktualizacja Zasad realizacji projektów systemowych w Priorytecie VII Programu Kapitał Ludzki
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00-14:00.
Temat spotkania to:
“Program aktywności lokalnej- projekty systemowe POKL”

Program spotkania:

11.00-11.30 Powitanie Pani Joanna Cieślik-przewodnicząca MFPS Sprawy bieżące pomocy społecznej
11.30-14.00 “Program aktywności lokalnej – projekty systemowe POKL” Joanna Krasnodębska i Paweł Jordan
________________________________________
ZAPROSZENIE
Zarząd Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Mazowieckiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2008 w RATUSZU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA UL. MODLIŃSKA 197, W SALI KONFERENCYJNEJ w godzinach 11:00 -14:00. Tematem spotkania będą “Projekty systemowe – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Generator wniosku”