Sieć Centrów Aktywności Lokalnej na Mazowszu, którą od lat budujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem CAL  na bazie instytucji publicznych (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury) – to sieć instytucji społecznościowych nowego typu, opartych na wartościach społecznej więzi i współpracy, obdarzonych kapitałem zaufania, które stają się zapleczem rozwoju i zmiany w środowiskach lokalnych.

Działania w takich instytucjach polegają na bezpośrednim angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia. Koncentrują się na relacjach pomiędzy konkretnymi mieszkańcami, a grupami i instytucjami mającymi wpływ na ich codzienne doświadczenia. Skupiają się na edukacji poprzez animowanie lokalnych wydarzeń, inicjatorami i organizatorami których są sami mieszkańcy.

Efektem takiego podejścia jest nowa formuła programowa, a także organizacyjna działalności lokalnych instytucji. Oznacza ona przyjęcie kilku standardów:

  • Posiadanie realnego, fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywieniu i integracji społeczności lokalnej (najczęściej obecna siedziba organizacji lub instytucji),
  • Działanie w odpowiedzi na rozpoznane problemy i potrzeby środowiska, które są podstawą opracowania kierunków aktywności liderów i animatorów CAL-a,
  • Funkcjonowanie na rożnych polach, bez zawężania aktywności do jednej grupy celowej (np. niepełnosprawnych, dzieci czy też emerytów) lub obszaru (np. ekologii, pomocy społecznej czy kultury),
  • Promowanie metod pracy wolontarystycznej i działanie na rzecz mieszkańców przy wykorzystaniu ich sił i możliwości (przez ludzi i zarazem dla ludzi),
  • Wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez animowanie i tworzenie projektów, tworzenie grup samopomocowych i sąsiedzkich, budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów, inicjowanie lokalnych akcji lub wydarzeń

Instytucje publiczne, realizujące standardy CAL stanowią inspirację i mobilizację do tworzenie przestrzeni nowych relacji, uruchamiają pozytywne zmiany w środowisku lokalnym, odkrywają siłę swoich społeczności.

Pracę takich instytucji Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wyróżnia w sposób szczególny, przyznając im Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.

W chwili obecnej 80 instytucji z całej Polski posiadają Certyfikat Jakości CAL.