Członkami Forum mogą być instytucje zajmujące się zagadnieniami pomocy społecznej, które zadeklarują pisemnie swój udział w Mazowieckim Forum Pomocy Społecznej. Instytucje reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, którzy przedstawią upoważnienie wydane przez instytucję, której podlegają. Członek Forum ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Forum, zgłaszać wnioski i opinie do władz Forum, korzystać z wszelkich działań Forum na zasadach ustalonych przez Forum.

POBIERZ: STATUT MFOPS

POBIERZ: DEKLARACJA FORUM OPS

Koszt uczestnictwa w Forum wynosi 110 zł miesięcznie za jedną osobę. Opłata traktowana jest jako składka członkowska i pobierana jest bez względu na obecność przedstawiciela Ośrodka. Udział każdej dodatkowej osoby z Ośrodka w szkoleniu wynosi 110 zł.

Faktura obejmuje również okres wakacyjny czyli lipiec i sierpień. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie o tym działu finansowo-księgowego w Państwa Ośrodkach. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych nieporozumień i telefonów do Stowarzyszenia.

Ośrodek może zrezygnować z uczestnictwa w Forum poprzez pisemną rezygnację.

POBIERZ: REZYGNACJA FORUM OPS

________________________________________

UWAGA!!!!
Przedstawiciele Ośrodków, którzy nie są członkami Forum a są zainteresowani uczestnictwem w wybranym spotkaniu Forum są zobligowani do przesłania maila na adres ewelina@boris.org.pl (Ewelina Markowska) w którym należy wskazać osobę (imię i nazwisko), która będzie brać udział w spotkaniu oraz podać pełne dane Ośrodka (niezbędne do wystawienia faktury za udział w szkoleniu). Faktura na kwotę 300 zł za każdą osobę zostanie wystawiona po spotkaniu.